Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

  • 1. Algemeen
    • Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.
     Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Axento te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.
     Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle clausules.
    • Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractanten en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
    • Wanneer een prijsofferte van Axento ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
     Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens aangetekend protest binnen de 3 werkdagen na de aanvang der werken.
    • Axento behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.


  • 2. Termijnen
    • Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen.
    • Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.


  • 3. Eigendom
   Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven te allen tijde eigendom van Axento, tenzij anders beschreven in het contract opgesteld tussen klant en Axento. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Axento.
   Alle documenten die door Axento werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.
  • 4. Eigendomsoverdracht
   Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van Axento. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat Axento over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.
  • 5. Klachten
   Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan Axento gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
  • 6, Prijzen
   Prijzen die door Axento in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Axento meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Prijzen voor interventies buiten de normale werkuren zijn 150% t.o.v. het normale tarief op zaterdagen en 175% t.o.v. het normale tarief op zon- en feestdagen.
  • 7. Levering-, betaal- en protesttermijnen
   De door Axento opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen/werkweken geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de  3 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Axento en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in.
   Alle facturen zijn ten laatste op de vervaldag betaalbaar. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 9% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €75,00 en een maximum van €2500,00. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht  in Beringen of de Rechtbank van Koophandel te Tongeren bevoegd.
  • 8. Levering van software
   De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Axento voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Axento wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Axento leiden. Geen enkele overeenkomst met Axento brengt een overdracht mee van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Axento of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.
  • 9. Registratie van domeinnamen
   De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM of andere DNS-verantwoordelijken. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van DNS.be op de URL www.dns.be, en verklaart dat Axento hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Axento draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De klant zal Axento telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
  • 10. Ongeoorloofd gebruik
   De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Axento of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Axento. Op eerste verzoek van Axento zal de klant Axento hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Axento die hiermee verband houdt.
   Het gebruik van Warez, MP3-sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Axento ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe uitsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Axento alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Axento te claimen. Zo laat Axento bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Axento activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de informatica-criminaliteit.
  • 11. Activiteit van webhosting
   De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met URLwww.axento.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.
  • 12. Aansprakelijkheid
   In geen geval is Axento aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Axento kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Axento- netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daar rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Axento. Axento zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met Axento gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Axento volgens of in verband met een door Axento gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
  • 13. Verwerking van persoonsgegevens
   Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Axento, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Axento tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Axento toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@axento.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot axento, Holleweg 19, 3550 Heusden-Zolder. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Axento behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • 14. Varia
   De rechten en de verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Axento voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Axento. Indien een bepaling van een met Axento gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
  • 15. Toepassing recht en exclusieve bevoegdheid
   Axento kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel gevestigd is. Voor zover Axento als eisende partij optreedt zijn het Vredegerecht in Beringen of de Rechtbank van Koophandel te Tongeren bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

Heb je meer info nodig?